Regulamin

Regulamin

Regulamin sklepu internetowego
§1[POSTANOWIENIA OGÓLNE]

 1. Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym IFF Solutions – https://ideaff.com od IFF Solutions Jolanta Wrońska, ul. Nogatowa 82, 82-200 Malbork, NIP: 579-228-18-49.
 2. Pojęcia użyte w regulaminie oznaczają:
  1. Klient – osoba fizyczna (posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych) lub prawna, która dokonała lub zamierza dokonać zakupu w sklepie internetowym IFF Solutions. Klientem może być zarówno konsument, jak i przedsiębiorca,
  2. Sprzedawca – IFF Solutions Jolanta Wrońska, ul. Nogatowa 82, 82-200 Malbork, NIP: 579-228-18-49,
  3. Sklep – sklep internetowy utrzymywany przez Sprzedawcę w domenie https://ideaff.com,
  4. Konsument – w myśl ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny – Użytkownik, który jako osoba fizyczna dokonuje czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Konsumentem, w rozumieniu niniejszego Regulaminu, są również przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, zawierający umowy niemające charakteru zawodowego wynikającego z przedmiotu wykonywanych przez nich działalności,
  5. Konto Użytkownika – konto w Sklepie, przypisane do danego Klienta, zawierające dane podane podczas rejestracji,
  6. Regulamin – niniejszy dokument wraz ze wszystkimi załącznikami.
 3. Sklep oferuje w sprzedaży za pomocą sieci internet szkolenia, kursy, ebooki. Powyższeprodukty dostępne są poprzez Sklep w formie produktów lub usług elektronicznych.
 4. Szczegółowe informacje o produktach znajdują się na stronie internetowej https://ideaff.com, jak również udostępniane są w drodze wiadomości e-mail pod adresem e-mailowym Sprzedawcy.
 5. Klient może kontaktować się ze Sprzedawcą drogą pocztową na adres wskazany w punkcie 2b oraz drogą elektroniczną na adres e-mail: kontakt@ideaff.com.

§2[WARUNKI KORZYSTANIA Z USŁUGI]

 1. By móc złożyć zamówienie przez Sklep Klient spełnić musi następujące wymagania techniczne: a. posiadać komputer, laptop lub inne urządzenie z dostępem do internetu,
  b. posiadać dostęp do poczty elektronicznej,
  c. korzystać z przeglądarki internetowej (zaleca się korzystanie z najnowszej wersji),d. korzystać z minimalnej rozdzielczości ekranu 1024×768,

  e. włączyć w przeglądarce możliwość zapisu plików cookies.

 2. Sklep internetowy udostępnia usługi elektroniczne w postaci:a. rejestracji Konta i utrzymania Konta Użytkownika, b. formularza zamówienia,
  c. newslettera,
  d. chat,

  e. formularza kontaktowego.

 3. Za świadczenie ww. usług Sklep nie pobiera żadnych opłat.
 4. Powyższe usługi świadczone są przez czas nieoznaczony. Klient może w każdej chwili, bez podania przyczyny zrezygnować z danej usługi wysyłając w tym celu stosowną wiadomość e- mail na adres e-mail Sprzedawcy. Klient może odstąpić bez podania przyczyny od umowy o świadczenie każdej z usług w terminie 14 dni od daty złożenia zamówienia sposób podany powyżej.§3[ZAWIERANIE UMÓW]
 5. Umowa zawierana jest pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.
 6. Wszystkie ceny podane na stronie Sklepu są cenami brutto (zawierają podatek VAT) określonymi w złotych polskich. Ceny produktów nie obejmują kosztów przesyłki.
 7. Zamówienia mogą być składane za pomocą strony internetowej Sklepu przy pomocy Konta Użytkownika. Sprzedawca nie prowadzi sprzedaży telefonicznej oraz za pośrednictwem poczty e-mail.
 1. Aby dokonać zakupu Klient wybiera interesujące go produkty w Sklepie poprzez kliknięcie odpowiedniego przycisku. Po zakończeniu wybierania produktów, Klient przechodzi do zakładki, w której określa sposób dostawy produktów i płatności za nie.
 2. Następnie Klient klika przycisk “Kupuję i płacę”, który przekierowuje Klienta na stronę zawierającą informacje o dokonywanym zamówieniu. Do informacji tych należy m.in.: określenie głównych cech zamówionych towarów, wskazanie łącznej ceny wraz z podatkami i opłatami za dostawę, przedstawienie danych Klienta podanych w formularzu zamówienia.
 3. Klient, w celu dokonania zamówienia, jest obowiązany potwierdzić złożenie zamówienia poprzez kliknięcie przycisku “Kupuję i płacę” znajdującego się pod podsumowaniem zamówienia.
 4. Kliknięcie przycisku “Kupuję i płacę” jest równoznaczne z oświadczeniem wiedzy Klienta o złożeniu zamówienia pociągającego za sobą obowiązek zapłaty.
 5. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z momentem potwierdzenia przez Klienta złożenia zamówienia, tj. z momentem kliknięcia przycisku “Kupuję i płacę”.
 6. Po złożeniu zamówienia przez Klienta, Sprzedawca wysyła wiadomość e-mail potwierdzającą złożenie zamówienia do realizacji wraz z danymi dotyczącymi jego realizacji, do których należy m.in.: określenie głównych cech zamówionych towarów, termin realizacji zamówienia, wskazanie łącznej ceny wraz z podatkami i opłatami za dostawę, przedstawienie danych osobowych Klienta podanych w formularzu zamówienia.
 7. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawartej umowy następuje poprzez: a. udostępnienie niniejszego regulaminu na stronie Sklepu,
  b. utrwalenie treści umowy w systemie informatycznym Sklepu.
 8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia w ramach umowy sprzedaży, w przypadku gdy dane teleadresowe Klienta są niezgodne z prawdą.

  §4[TERMINY I SPOSOBY PŁATNOŚCI]

 1. Strona internetowa udostępnia następujące formy płatności za zamówienie: a. za pośrednictwem zewnętrznego dostawcy płatności (przedpłata).
 2. Klient jest zobowiązany dokonać zapłaty w terminie do 3 dni roboczych od dnia dokonania zakupu.
 3. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta Sprzedający dokonuje zwrotu na ten sam instrument płatniczy, za pomocą którego Klient dokonał płatności.

§5[SPOSOBY I KOSZTY DOSTAWY]

1. Produkt przekazywany jest bezpośrednio po dokonanej płatności za zakup na adres e-mail wskazany przez Klienta.

§6[PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY]

 1. Postanowienia zawarte w niniejszym paragrafie stanowią uprawnienia przyznane wyłącznie Klientowi będącemu Konsumentem.
 2. Konsument ma prawo odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedawcą w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Klient może złożyć za pomocą formularza odstąpienia od umowy znajdującego się na końcu regulaminu, zarówno drogą pocztową na adres: ul. Nogatowa 82, 82-200 Malbork, jak i na adres kontaktowy e-mail: kontakt@ideaff.com.
 4. Złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy bez skorzystania z formularza nie ma wpływu na skuteczność odstąpienia. Dla skuteczności oświadczenia o odstąpieniu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.
 5. Sprzedawca niezwłocznie potwierdza drogą mailową (na adres podany przy składaniu zamówienia) przyjęcie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 6. W przypadku wysłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, umowę uważa się za niezawartą.
 7. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności.
 8. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje wobec umów:a. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po sełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy,
  b. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

§7[REKLAMACJA PRODUKTU (RĘKOJMIA ZA WADY)]

 1. Sprzedawca obowiązany jest do dostarczania produktów i usług wolnych od wad fizycznych i prawnych.
 2. Odpowiedzialność Sprzedawcy za wady fizyczne lub prawne wygasa po upływie dwóch lat od dnia wydania produktu. Przed upływem powyższego terminu konsument może powiadomić Sprzedawcę o stwierdzeniu wady wysyłając stosowną wiadomość e-mail na adres: kontakt@ideaff.com.
 3. Konsument nie jest związany powyższymi sposobami składania reklamacji. Może on złożyć zgłoszenie reklamacyjne w dowolny sposób pod warunkiem wykorzystania trwałego nośnika.
 4. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać:
  1. imię i nazwisko lub firmę kupującego,
  2. adres zamieszkania/siedziby do korespondencji,
  3. dołączony dowód zakupu produktu (np. paragon, faktura, dowód przelewu itp.),
  4. dokładne oznaczenie reklamowanego towaru,
  5. wskazanie wady opisującej niezgodność towaru z umową i daty jej wystąpienia,
  6. żądanie reklamującego (odstąpienie od umowy, obniżenie ceny, wymiana produktu, usunięcie wady),
  7. datę wniesienia i podpis składającego reklamację.
 5. Sprzedawca potwierdza wpływ reklamacji.
 1. W przypadku nie uwzględnienia reklamacji, Sprzedawca prześle stosowną informację Klientowi.
 2. Jeżeli Sprzedawca nie ustosunkuje się do reklamacji konsumenta w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia reklamacji, przyjmuje się, że uznał reklamację konsumenta i jego żądanie.

§8[UMOWY ZAWIERANE Z PRZEDSIĘBIORCAMI DOKONUJĄCYMI ZAMÓWIENIA W CELACH ZAWODOWYCH]

 1. Postanowienia niniejszego paragrafu mają zastosowanie wyłącznie do umów zawieranych z Klientami będącymi przedsiębiorcami dokonującymi zamówienia w celach zawodowych.
 2. Złożenie zamówienia w imieniu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia, iż osoba składająca zamówienie jest upoważniona do reprezentowania podmiotu, w imieniu którego zamówienie złożono. Złożenie zamówienia bez stosownego upoważnienia skutkować będzie odpowiedzialnością osoby składającej zamówienie za wszelkie szkody wynikłe z tego faktu.
 3. Przedsiębiorca traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie Sprzedawcy o wadzie, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później – jeżeli nie zawiadomił sprzedawcy niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy zawartej z przedsiębiorcą w ciągu 14 dni od dnia jej zawarcia bez podania przyczyn.
 5. Wszelkie spory wynikające z realizacji umowy zawartej między Sprzedawcą a Przedsiębiorcą rozstrzygane będą przez Sąd właściwy ze względu na siedzibę Sprzedawcy. Prawem właściwym jest prawo polskie.


  §9[POZASĄDOWE SPOSOBY ROZWIĄZANIA SPORÓW]

1. W celu rozwiązania sporu zaistniałego w związku z dokonywaniem zakupów w Sklepie, konsument ma możliwość skorzystania z pomocy następujących instytucji przed wytoczeniem sprawy w sądzie powszechnym:

a. skorzystanie ze stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej poprzez złożenie wniosku o rozstrzygnięcie sporu wynikającego z umowy sprzedaży,

b. zwrócenie się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w celu polubownego zakończenia sporu,

c. zwrócenia się o pomoc do powiatowego lub miejskiego rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, której celem jest ochrona praw konsumentów.

 1. Szczegółowe informacje o możliwościach skorzystania przez konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów oraz dostępności procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych instytucji takich jak Inspekcja Handlowa, powiatowi (miejscy) rzecznicy konsumentów, organizacji społecznych zajmujących się ochroną praw konsumentów, a także Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
 2. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.§10[POSTANOWIENIA KOŃCOWE]
 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu ze względu na zmiany w przepisach obowiązującego prawa lub zmiany w sposobie zawierania i realizacji umów. Zmiany te nie będą miały wpływu na złożone, realizowane lub wykonane zamówienia i umowy.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, i ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Prawem właściwym dla umowy sprzedaży jest prawo polskie, chyba, że prawo właściwe dla miejsca zamieszkania konsumenta reguluje jego uprawnienia w sposób korzystniejszy dla konsumenta.
 3. Regulamin obowiązuje od dnia 01-05-2022.

Regulamin serwisu internetowego
§1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady składania zamówień i świadczenia usług w serwisie internetowym Idea For Future.
 2. Usługodawcą jest Jolanta Wrońska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą IFF Solutions Jolanta Wrońska, ul. Nogatowa 82, 82-200 Malbork, NIP 5792281849.
 3. Pojęcia użyte w regulaminie oznaczają:
  1. Klient – osoba fizyczna (posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych) lub prawna, która dokonała lub zamierza dokonać zakupu Usługi w serwisie internetowym Idea For Future. Klientem może być zarówno konsument, jak i przedsiębiorca;
  2. Konsument – w myśl ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny – Klient, który jako osoba fizyczna dokonuje za pośrednictwem Serwisu czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
  3. Konto Użytkownika – indywidualne konto Klienta w Serwisie, zawierające indywidualne dane Klienta oraz umożliwiające korzystanie z Usług świadczonych poprzez Serwis;
  4. Usługa – pełen zakres usług świadczonych elektronicznie przez Usługodawcę na rzecz Klientów w zakresie określonym w Regulaminie. Istotę usługi stanowi umożliwienie dostępu poprzez sieć internet do Serwisu oraz udziału w kursach organizowanych przez Usługodawcę;
  5. Usługodawca – podmiot świadczący Usługi na podstawie niniejszego Regulaminu;
  6. Serwis – serwis internetowy utrzymywany przez Usługodawcę w domenie https://ideaff.com;
  7. Regulamin – niniejszy dokument wraz ze wszystkimi załącznikami.
 4. Serwis oferuje za pomocą sieci internet płatny dostęp do Serwisu, umożliwiający udział w kursach dotyczących kwestii szczegółowo określonych w opisach Usług. Udział w kursie obejmuje liczbę lekcji wskazaną w opisie Usługi. Opis Usługi zawiera ponadto czas, w którym odbywa się kurs, maksymalną liczbę uczestników kursu oraz wysokość wynagrodzenia za udział w kursie. W toku kursu Użytkownik otrzymuje materiały w wersji cyfrowej oraz ma możliwość wzięcia udziału w zajęciach w ramach kursu.
 5. Szczegółowe informacje o Usługach znajdują się na stronie internetowej https://ideaff.com/kursy, jak również udostępniane są w drodze wiadomości e-mail pod adresem e-mailowym Usługodawcy.
 6. Klient może kontaktować się z Usługodawcą drogą pocztową oraz drogą elektroniczną na adres e-mail: kontakt@ideaff.com.
 7. Zamówienia w Serwisie można składać przez całą dobę. 
 8. Konto Użytkownika jest kontem indywidualnym. Tylko jedna osoba może uczestniczyć w kursie w ramach jednej Usługi.

§2 Warunki korzystania z usługi

 1. Usługodawca świadczy na rzecz Klientów usługi elektroniczne na podstawie umów zawieranych na odległość pomiędzy Klientem a Usługodawcą.
 2. Usługodawca pobiera opłaty za świadczenie Usług na rzecz Klientów w wysokości wskazanej w opisach Usług.
 3. By móc złożyć zamówienie poprzez Serwis Klient spełnić musi następujące wymagania techniczne:
  1. posiadać komputer, laptop lub inne urządzenie z dostępem do internetu;
  2. posiadać dostęp do poczty elektronicznej;
  3. korzystać z przeglądarki internetowej (w najnowszych wersjach);
  4. korzystać z minimalnej rozdzielczości ekranu 1024×768;
  5. włączyć w przeglądarce możliwość zapisu plików cookies.
 4. Istotę Usług stanowi umożliwienie dostępu poprzez sieć internet do Serwisu. Poprzez Serwis Usługodawca świadczy między innymi następujące rodzaje Usług:
  1. Dostęp do kursów prowadzonych za pomocą Serwisu;
  2. Konta i Profile Użytkowników;
  3. Newsletter.
 5. Zawarcie umowy o świadczenie Usługi Konta i Profilu Użytkownika jest odpłatne i następuje z momentem dokonania pełnego i prawidłowego zarejestrowania w Serwisie podczas zakupu Usługi. Umowa zostaje zawarta na czas określony wskazany w opisie Usługi.
 6. Zawarcie umowy o świadczenie usługi Newsletter jest nieodpłatne i następuje z momentem dokonania pełnego i prawidłowego zapisu na Newsletter poprzez Serwis. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony. Klient może wypowiedzieć umowę o świadczenie w/w usług w każdym czasie poprzez wypełnienie procedury udostępnionej przez Usługodawcę po naciśnięciu przycisku “Wypisz się”.
 7. W terminie 14 dni od zawarcia umowy o świadczenie Usługi Newslettera, o których mowa powyżej, Klient może od niej odstąpić bez podania przyczyny. Wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego Klient może skorzystać, stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu. 
 8. Konto Użytkownika umożliwia korzystanie z płatnych Usług oferowanych w Serwisie przez Usługodawcę.

§3 Postanowienia ogólne

 1. Klienci dokonują rejestracji kont indywidualnych w Serwisie.
 2. Konta indywidualne umożliwiają Klientom korzystanie z Usług świadczonych poprzez Serwis, w tym w szczególności w wybranym przez Klienta kursie w ramach Usługi.
 3. Rejestracji w Serwisie dokonuje się podczas zakupu Usługi poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego (w którym należy podać następujące dane: adres e-mail, imię, nazwisko, hasło do konta, dane dotyczące prowadzonej działalności gospodarczej).
 4. Nie jest dozwolone podawanie danych nieprawdziwych.
 5. Nie jest dozwolone zakładanie Konta Użytkownika za pomocą automatu.
 6. Wszelkie działania podejmowane przez Klientów powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa i dobrymi obyczajami.
 7. Każdy Klient zobowiązuje się do:
  1. używania udostępnionych funkcjonalności i zasobów Serwisu zgodnie z celem serwisu;
  2. przestrzegania zasad prawa i dobrych obyczajów;
  3. poszanowania praw i dóbr osobistych innych Klientów i Usługodawcy;
  4. niedziałania na szkodę innych Klientów, Usługodawcy, Serwisu i osób trzecich;
  5. nieudostępniania odpłatnych materiałów osobom trzecim.
 8. Usługodawca zobowiązuje się do podjęcia wszelkich działań mających na celu zapewnienie prawidłowego, bezpiecznego, ciągłego i wolnego od błędów dostępu do Serwisu.
 9. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. działania podejmowane przez Klientów;
  2. niespełnienie specyficznych wymagań Klienta, innych niż wynikające z ogólnego założenia Serwisu;
  3. postępy w nauce na podstawie materiałów udostępnianych w Serwisie i kursów;
  4. przejściowe techniczne błędy zaistniałe w trakcie działania Serwisu.
 10. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wywołane przez osoby trzecie, które dostały się do Serwisu wykorzystując w celu uzyskania dostępu poprawne dane (login i hasło) któregokolwiek Klienta.
 11. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody i wszelkie inne skutki wywołane ujawnieniem przez Klienta osobie trzeciej swojego hasła lub loginu.
 12. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie zakłócenia działania systemu spowodowane problemami technicznymi w sprzęcie komputerowym oraz oprogramowaniem, z którego korzysta Klient, a także awarią sieci Internet, siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją osób trzecich, które uniemożliwiają Klientowi korzystanie z Serwisu.
 13. W przypadku zawiadomienia o dostępie do Serwisu osoby nieuprawnionej Usługodawca podejmie natychmiastowe kroki w celu zabezpieczenia zgromadzonych danych.
 14. Usługodawca przeprowadzać będzie regularne tworzenie kopii zapasowych danych umieszczonych w Serwisie, w celu zminimalizowania ryzyka utraty danych poprzez działanie osób nieuprawnionych lub błędy techniczne w funkcjonowaniu.
 15. Usługodawca zastrzega sobie prawo do ingerencji w Konto Użytkownika w celu usunięcia nieprawidłowości w funkcjonowaniu Serwisu, zakłóceń w funkcjonowaniu Konta bądź w celu dokonania ulepszeń i rozszerzenia zakresu Serwisu.
 16. Usługodawca ma prawo do dokonywania zmian w Serwisie, w związku z prowadzonymi pracami nad ulepszaniem i modernizacją Serwisu. W szczególności Usługodawca ma prawo do zmiany funkcjonalności Serwisu.
 17. Całkowicie zabronione jest i stanowi naruszenie Regulaminu, zamieszczanie w Serwisie treści  zawierających zapisy sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, a w szczególności treści pornograficznych, wulgarnych, zniesławiających, obrażających uczucia religijne, wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, propagujących piractwo fonograficzne, komputerowe, upowszechniających techniki łamania danych, wirusy oraz wszelkich innych, podobnych w treści i działaniu materiałów.
 18. Konto Klienta, który nagminnie zamieszcza lub przekazuje treści niezgodne z prawem bądź treści naruszające dobra osobiste innych osób może zostać zablokowane lub usunięte przez Usługodawcę.

§4 Usługi świadczone przez serwis

 1. Usługi świadczone przez Serwis w szczególności obejmują:  
  1. edycja Konta Użytkownika,
  2. rejestracja Konta Użytkownika,
  3. logowanie do Konta Użytkownika,
  4. dostęp do materiałów cyfrowych, w tym audiowideo w ramach wykupionej Usługi,
  5. udział w grupowym kursie określonym w opisie Usługi.
 2. Szczególne zasady świadczenia Usług w zakresie kursów:
  1. Klient, w ramach Usług świadczonych przez Usługodawcę, ma możliwość zakupu Usług w formie grupowych kursów online.
  2. Kurs odbywa się przez komunikator w ramach Serwisu.
  3. Ilość spotkań i ich długość określone są w opisie zakupionej Usługi.
  4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wdrożenie w życie informacji i porad udzielonych podczas kursu.
  5. Klient zobowiązuje się do uczestnictwa w kursach przygotowanych przez Usługodawcę.
  6. W przypadku braku udziału Klienta w kursie, kwota, o której mowa w ust. 3 poniżej, nie zostaje mu zwrócona.
 3. Usługodawca wskazuje, że w przypadku wyboru Usług w postaci kursu, koszt uzyskania materiałów związanych z danym kursem wynosi … zł.

§5 Zawieranie umów

 1. Umowa zawierana jest pomiędzy Usługodawcą a Klientem. 
 2. Wszystkie ceny podane na stronie Serwisu są cenami brutto (zawierają podatek VAT) określonymi w złotych polskich. 
 3. Na treść umowy składają się łącznie: treść Regulaminu oraz treść opisu Usługi wybranej przez Klienta.
 4. Zamówienia mogą być składane za pomocą strony internetowej Serwisu z wykorzystaniem Formularza zamówienia. Usługodawca nie umożliwia składania zamówień w drodze telefonicznej, e-mailowej lub stacjonarnej.
 5. Aby dokonać zakupu Klient wybiera interesującą go Usługę w Serwisie poprzez kliknięcie przycisku „Kup teraz”.
 6. Następnie Klient klika przycisk „Zamawiam i płacę”, który przekierowuje Klienta na stronę zawierającą informacje o dokonywanym zamówieniu. Do informacji tych należy m.in.: określenie głównych cech wybranej Usługi, wskazanie łącznej ceny wraz z podatkami, przedstawienie danych Klienta podanych w formularzu zamówienia.
 7. Klient, w celu dokonania zamówienia, jest obowiązany potwierdzić złożenie zamówienia poprzez kliknięcie przycisku “Zamawiam i płacę” znajdującego się pod podsumowaniem zamówienia.
 8. Kliknięcie przycisku “Zamawiam i płacę” jest równoznaczne z oświadczeniem wiedzy Klienta o złożeniu zamówienia pociągającego za sobą obowiązek zapłaty.
 9. Do zawarcia umowy dochodzi z momentem potwierdzenia przez Klienta złożenia zamówienia, tj. z momentem kliknięcia przycisku “Zamawiam i płacę”.
 10. Termin płatności stanowi dzień, w którym wpłata powinna być zaksięgowana na rachunku Usługodawcy.
 11. Warunkiem skorzystania z Konta Użytkownika i Formularza zamówienia jest potwierdzenie zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu i jego akceptacją.
 12. Po złożeniu zamówienia przez Klienta, Usługodawca wysyła wiadomość e-mail potwierdzającą złożenie zamówienia wraz z danymi dotyczącymi jego realizacji, do których należy m.in.: określenie głównych cech zamówionych usług, wskazanie łącznej ceny wraz z podatkami, przedstawienie danych osobowych Klienta podanych w formularzu zamówienia.
 13. Pełna rejestracja Konta Użytkownika następuje po potwierdzeniu rejestracji Konta Użytkownika poprzez kliknięcie w link przesłany w wiadomości e-mail na adres wskazany przez Klienta.
 14. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawartej umowy następuje poprzez:
  1. udostępnienie niniejszego regulaminu na stronie Serwisu 
  2. utrwalenie treści umowy w systemie informatycznym Serwisu 

§6 Terminy i sposoby płatności

 1. Serwis internetowy udostępnia formy płatności za zamówienie każdorazowo określone w zakładce płatności.
 2. Dostęp do Usługi możliwy jest po pełnym i prawidłowym uiszczeniu płatności przez Klienta, w terminie lub terminach wskazanych w opisie Usługi.
 3. Klient, który dokonuje zawarcia umowy dotyczącej Usług wybiera sposób płatności dostępny w Serwisie. Klient powinien złożyć dyspozycję płatności w terminie 7 dni od dnia złożenia zamówienia.
 4. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Klienta.

§7 Prawo odstąpienia od umowy

 1. Uprawnienia określone w niniejszym paragrafie przysługują wyłącznie Klientom będącym Konsumentom.
 2. W terminie 14-stu dni od dnia zawarcia umowy (tj. od dnia zawarcia umowy o świadczenie Usług) Klient może od niej odstąpić bez podawania przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14-stu dni od dnia zawarcia umowy. Jeżeli dostęp do Usług został udostępniony Klientowi, na jego żądanie przed upływem 14-sto dniowego okresu na odstąpienie kwota zapłacona przez Klienta zostanie mu w zwrócona w części proporcjonalnej do wykorzystnej Usługi.
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia Klient musi poinformować Usługodawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia. Oświadczenie w przedmiocie odstąpienia należy przesłać na adres e-mail kontakt@ideaff.com. Oświadczenie o odstąpieniu można złożyć na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu, ale nie jest to obowiązkowe.
 4. Aby zachować termin na odstąpienie od umowy, wystarczy wysłać informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy na jeden z adresów wskazanych powyżej.
 5. W razie odstąpienia, cena zapłacona za Usługę zostanie Klientowi zwrócona niezwłocznie i nie później, niż w terminie 14-stu dni od daty, w której Usługodawca został poinformowany o decyzji Klienta o odstąpieniu. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie. W żadnym razie Klient nie poniesie żadnych opłat związanych z tym zwrotem.

§8 Reklamacja Usługi (rękojmia za wady)

 1. Usługodawca obowiązany jest do dostarczania usług wolnych od wad fizycznych i prawnych.
 2. Odpowiedzialność Usługodawcy za wady fizyczne lub prawne wygasa po upływie dwóch lat od dnia wykonania usługi. Przed upływem powyższego terminu Klient może zawiadomić Usługodawcę o stwierdzeniu wady w następujący sposób:
  1. wysyłając stosowną wiadomość e-mail na adres: kontakt@ideaff.com;
  2. wysyłając stosowną wiadomość na adres: IFF Solutions Jolanta Wrońska ul. Nogatowa 82, 82-200 Malbork.
 3. Klient nie jest związany powyższymi sposobami składania reklamacji. Może on złożyć zgłoszenie reklamacyjne w dowolny sposób pod warunkiem wykorzystania trwałego nośnika.
 4. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać:
  1.  imię i nazwisko Klienta;
  2. adres zamieszkania do korespondencji;
  3. dołączony dowód zakupu (np. paragon, dowód przelewu itp.);
  4. dokładne oznaczenie reklamowanej usługi;
  5. wskazanie wady opisującej niezgodność usługi z umową i daty jej wystąpienia;
  6. żądanie reklamującego (odstąpienie od umowy, obniżenie ceny, usunięcie wady);
  7. datę wniesienia i podpis składającego reklamację.
 5. Usługodawca potwierdza wpływ reklamacji.
 6. Jeżeli Usługodawca nie ustosunkuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia reklamacji, przyjmuje się, że uznał reklamację Klienta i jego żądanie.

§9 Ochrona danych osobowych

 1. Dane Klientów będą wykorzystane wyłącznie w celu, w jakim zostały udostępnione i Usługodawca zobowiązuje się nie ujawniać ich osobom trzecim, o ile przepisy powszechnie obowiązujące nie stanowią inaczej.
 2. Szczegółowe regulacje dotyczące ochrony danych osobowych znajdują się w dokumencie Polityka Prywatności, dostępnym na Stronie internetowej. 

§10 Usuwanie kont użytkowników (wypowiedzenie umowy o świadczenie Usług)

 1. Klient jest uprawniony do usunięcia swojego Konta Użytkownika w każdym czasie. W tym celu Klient powinien przesłać do Usługodawcy stosowne oświadczenie w formie elektronicznej lub na piśmie.
 2. Usługodawca może odmówić usunięcia Konta Użytkownika, jeżeli Klient ten naruszył niniejszy Regulamin bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych Klienta jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta.
 3. Usunięcie Konta na wniosek Klienta następuje w terminie 14 dni.
 4. Klient może w każdym czasie zrezygnować z Usługi (czyli rozwiązać umowę o świadczenie Usług za wypowiedzeniem), umowa o świadczenie Usług rozwiązuje się po upływie okresu wypowiedzenia wynoszącego 14 dni kalendarzowych.

§11 Zmiany regulaminu

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie, jednak wyłącznie z istotnych powodów, w szczególności ze względu na zmiany w przepisach obowiązującego prawa lub techniczne i organizacyjne zmiany w sposobie realizacji Usług, a także w przypadku zmiany prawnej organizacji działalności Usługodawcy. Zmiany te nie będą miały wpływu na złożone, realizowane lub wykonane czynności realizowane poprzez Serwis. 
 2. O zmianach oraz ich treści Usługodawca poinformuje Klientów na 14 dni przed ich wprowadzeniem. Informacja zostaje przekazana Klientowi poprzez wiadomość e-mail wysłaną na adres podany podczas rejestracji. 
 3. Klient wyraża zgodę na zmianę Regulaminu poprzez zaznaczenie w Koncie Użytkownika odpowiedniego okienka pod tekstem informującym o zmianie Regulaminu.
 4. W przypadku niewyrażenia zgody na zmianę Regulaminu Klient powinien usunąć Konto Użytkownika w sposób wskazany na Stronie internetowej, a Strony rozliczą pozostałe wynagrodzenie.
 5. W przypadku niepodjęcia przez Klienta żadnych z w/w działań, z upływem 14 dni od dnia doręczenia informacji o zmianie Regulaminu, zmiany zaczynają Klienta obowiązywać tak, jakby zaakceptował zmiany Regulaminu w trybie określonym w niniejszym paragrafie. 

§12 Pozasądowe sposoby rozwiązania sporów

 1. W celu rozwiązania sporu zaistniałego w związku z dokonywaniem zakupów w Serwisie, Konsument ma możliwość skorzystania z pomocy następujących instytucji przed wytoczeniem sprawy w sądzie powszechnym:
  1. skorzystanie ze stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej poprzez złożenie wniosku o rozstrzygnięcie sporu wynikającego z umowy sprzedaży;
  2. zwrócenie się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w celu polubownego zakończenia sporu;
  3. zwrócenia się o pomoc do powiatowego lub miejskiego rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, której celem jest ochrona praw konsumentów.
 2. Szczegółowe informacje o możliwościach skorzystania przez konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów oraz dostępności procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych instytucji takich jak Inspekcja Handlowa, powiatowi (miejscy) rzecznicy konsumentów, organizacji społecznych zajmujących się ochroną praw konsumentów, a także Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
 3. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§ 13 Reklamacje związane z technicznym funkcjonowaniem Serwisu

 1. Każdy Klient jest uprawniony do zgłoszenia reklamacji z tytułu wszelkich nieprawidłowości działania Serwisu w przeciągu 14 dni od wystąpienia nieprawidłowości. Reklamacja powinna zostać złożona drogą wiadomości e-mail wysłanej na adres kontakt@ideaff.com. Opis zaistniałej nieprawidłowości powinien umożliwiać Usługodawcy identyfikację problemu i jego naprawę.
 2. Usługodawca rozpatrzy reklamację w przeciągu 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania reklamacji.
 3. W przypadku wystąpienia poważnego błędu technicznego Usługodawca zastrzega sobie możliwość czasowego ograniczenia dostępu do Serwisu.
 4. Wszystkie ewentualne błędy w funkcjonowaniu Serwisu, uwagi i informacje o działaniu Serwisu, a także naruszenia Regulaminu prosimy zgłaszać Usługodawcy drogą elektroniczną.

§ 14 Prawa własności intelektualnej Usługodawcy

 1. Wszelkie materiały, w tym utwory audiowizualne, elementy grafiki, układ i kompozycja tych elementów, znaki towarowe oraz  inne informacje, dostępne w Serwisie stanowią przedmiot praw wyłącznych Usługodawcy. Wskazane elementy stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej, w tym praw z rejestracji znaków towarowych oraz praw do baz danych i jako takie korzystają z ustawowej ochrony prawnej.
 2. Pobieranie lub wykorzystywanie w jakimkolwiek zakresie dostępnych w ramach Serwisu materiałów wymaga każdorazowo pisemnej zgody Usługodawcy i nie może naruszać postanowień niniejszego Regulaminu oraz powszechnie obowiązującego prawa, jak również nie może naruszać interesów Usługodawcy.
 3. Zabronione jest modyfikowanie i kopiowanie elementów Serwisu

Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,  i ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 2. Regulamin obowiązuje od dnia 01-05-2022. roku.